Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giới thiệu

Thông tin giới thiệu
Thứ 6, Ngày 11/03/2016, 10:00
Quá trình thành lập và phát triển của NHNN CN tỉnh Bến Tre
11/03/2016
Sau tháng 4/1975, việc tiếp quản Ngân hàng Quốc gia cũ của chế độ Sài Gòn và ngân hàng tư nhân trong toàn tỉnh được thực hiện và đến tháng 7/1975, theo Quyết định số 34/VP/QĐ ngày 02/7/1975 của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (thuộc Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tại tỉnh Bến Tre được thành lập.

          Ngày 02/7/1976, Quốc hội (Khoá VI) của nước Việt Nam thống nhất họp kỳ họp đầu tiên tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định lấy tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngành Ngân hàng hai miền cũng thống nhất thành một Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Quốc gia tại tỉnh Bến Tre được đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Bến Tre. Nhiệm vụ chính của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn lúc này là sử dụng công cụ tiền tệ và tín dụng một cách tích cực, góp phần củng cố chính quyền cách mạng; đồng thời qua các hoạt động tín dụng, tiền tệ phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh, xây dựng, nhất là phục vụ sản xuất nông nghiệp, khai hoang, phục hoá, chặn đứng nạn đói đe dọa sau chiến tranh ở thời kỳ đầu sau giải phóng 1978-1979.

          Thời kỳ 1975 -1985, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành việc thanh lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam và thu hồi tiền cũ ở cả hai miền Nam - Bắc, phát hành các loại tiền mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn này, hệ thống Ngân hàng Nhà nước về cơ bản vẫn hoạt động như là một công cụ ngân sách, chưa thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre hoạt động theo một hệ thống duy nhất, vừa thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng - thanh toán, vừa trực tiếp cho vay phục vụ nền kinh tế theo mô hình ngân hàng một cấp.

         Tháng 3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 53/NĐ-HĐBT với định hướng cơ bản là chuyển hẳn hệ thống ngân hàng sang hoạt động kinh doanh. Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua và công bố Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính. Sự ra đời của 2 Pháp lệnh ngân hàng đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ một cấp sang hai cấp. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền tệ, ngân hàng và thực thi nhiệm vụ của một Ngân hàng trung ương; các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng trong khuôn khổ pháp luật.

          Từ năm 1990 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN (Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998, Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003, Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013).

          Trên cơ sở đó, từ tháng 10/1988, thực hiện chủ trương đổi mới về tổ chức và hoạt động của ngành, Ngân hàng Bến Tre đã có những thay đổi hết sức căn bản: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn tỉnh, là đầu mối trong việc tổ chức, triển khai các chủ trương của ngành, thực hiện các nghiệp vụ của Ngân hàng trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền; vừa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế địa phương gắn liền với hoạt động tiền tệ - ngân hàng, định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng trong phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương; thí điểm xây dựng quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời với việc thành lập các ngân hàng thương mại cũng được xúc tiến.

          Gắn liền với quá trình hình thành và xây dựng, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ Ngân hàng Bến Tre được xây dựng với hầu hết cán bộ có đạo đức, phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, hoạt động của Ngân hàng Bến Tre luôn phát triển một cách toàn diện, vững chắc.​

Lượt người xem:  2313
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 100P, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.829586; Email: nhnn.bentre@sbv.gov.vn